Обявление до всички заинтересовани относно проект за нанасяне на имоти в кв. 64 и 66 по плана на с. Вакарел, общ. Ихтиман

Обявление