Инвестиционни мерки на територията на община Ихтиман

Информация от ВиК -София, относно инвестиционните мерки на територията на община Ихтиман съгласно разработен проект за Регионални прединвестиционни проучвания / изграждане на ПСОВ ( пречиствателна станция за отпадни води ). 

Проекта включва – нова пречиствателна станция за отпадни води / общината вече е закупила терена /, изграждане на нова канализация и подмяна на водопроводите в три квартала на града „Кръста“, „Мътивир“ и „Изток“, както и изграждане на нов главен колектор и отливен канал свързващ квартал „Кръста“ с новата пречиствателна станция.
Основните дейности включват : 
Компонент Отвеждане и пречистване:
 – реконструкция на довеждащ колектор- 1 152 м 
реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа – 5 952 м. нова, и 2 151 м. реконструирана на обща стойност 
Компонент Водоснабдяване : 
 – реконструкция на довеждащ водопровод в участък Радуил – с. Пчелин – 14 056 м. 
 – реконструкция на разпределителна мрежа съпътстваща реконструкцията на канализационната мрежа – 7 566,33 м.
Общата стойност на инвестиционните мерки за Община Ихтиман са на стойност : 47 065 382,41 лв.