Анкетна карта

                                                                   

Скъпи граждани и представители на бизнеса на територията на община Ихтиман,

С огромно удоволствие бихме желали да Ви поканим да попълните АНКЕТНА КАРТА съгласно проект BG05SFOP001-2.025-0130 „Повече гражданска активност – по-добра среда с по-добро управление“ по ОП „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025 «Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство», изпълняван с Бенефициент Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“ и Партньор Община Ихтиман.

Анкетата е във връзка с проучване и изготвяне на анализ по отношение потенциала в Община Ихтиман за подобряване на участието на гражданите и бизнеса в процеса на мониторинг, контрол и преформулиране на политиката и мерките за подобряване на бизнес средата на местно ниво.

ВАЖНО: Попълването на анкетата няма да ви отнеме повече от няколко минути, като ще бъде достъпна за подаване на отговори до 13.05.2023г. (включително)!

Изключително много ценим Вашето мнение и участието Ви в проучването ще подпомогне работата ни по идентифициране областите за реформиране и подобрения!

 

ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8efKfQyrXRLArIB3J84V1Zlq790FBRxDzUGWYsZxCDWt32A/viewform?usp=sf_link

За тези от Вас, които проявяват повече интерес, предлагаме на вниманието Ви и допълнителна информация за самия проект:

Насочен е към подобряване на взаимодействието между местната власт и гражданите и бизнеса, и по-конкретно, към насърчаване на партньорски базирано местно управление по политиката за подобряване на бизнес средата в община Ихтиман. Проектът цели да окаже практическа подкрепа за повишаване участието на гражданите и бизнеса в процеса на мониторинг и контрол по прилагането на инструментите на администрацията в тази сфера. Ще се спомогне за изграждане на устойчив модел на партньорство, с упражняване на ефективен граждански мониторинг. Това, само по себе си, ще благоприятства реалното постигане на по-добри резултати по водената политика, както и повишаване на гражданската активност в общината. Проектната структура е ориентирана към основните предизвикателства и потребности на целевите групи по отношение възможностите за ефективно гражданско участие и мониторинг в сферата на мерките за подобряване на бизнес средата на местно ниво. Предполага положително въздействие и насочва усилията към подобряване взаимодействието на гражданите и бизнеса с местната администрация, като основният фокус е съставянето на адекватен спрямо местните специфики механизъм за гражданско участие в мониторинга и контрола по прилагане инструментите на общинската администрация в посочената по-горе сфера. Това, от своя страна, е необходимата предпоставка за гарантиране реалното влияние на обществеността и бизнеса върху преформулирането и изпълнението на решения и действия на местно ниво в сферата на подобряване на бизнес средата. Така се допринася за повишаване на съгласуваността на тази политика и оттам, на нейната ефективност и устойчивост. Всичко това, от своя страна, предполага като краен ефект реално подобряване на условията за стартиране и/или развитие на бизнес в общината.

 

Основни дейности по проекта са:

ДЕЙНОСТ 1 Проучване и анализ за идентифициране на възможностите за подобряване участието на обществеността и бизнеса в община Ихтиман в процеса на мониторинг и контрола върху изпълняването на местната политика за подобряване на бизнес средата

ДЕЙНОСТ 2 Разработване на Механизъм за участие на гражданите и бизнеса в мониторинга и контрола по прилагане на инструментите на общинската администрация за подобряване на бизнес средата в района

ДЕЙНОСТ 3 Извършване на Оценка на въздействието/ефекта от Механизма

ДЕЙНОСТ 4 Формулиране и отправяне на препоръка до Община Ихтиман (по въвеждане на механизма с оглед подобряване участието на гражданите и бизнеса в мониторинга и контрола по изпълнение на местната политика за подобряване на бизнес средата в района)

ДЕЙНОСТ 5 Информационна кампания за повишаване на осведомеността относно възможностите за граждански мониторинг по изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата в община Ихтиман

Периодът на изпълнение на проекта е от 22.08.2022 г. до 31.12.2023 г.

Проектът се изпълнява в рамките на договор за БФП с номер BG05SFOP001-2.025-0130-C01, който се финансира по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд .