Обявление до всички заинтересовани за издадена заповед за одобрен проект за ПУП-ПЗ за с. Веринско

Обявление