Обявление до всички заинтересовани за издадена заповед за одобрен проект за ПУП-частично премахване на озеленяване по плана на гр. Ихтиман

Обявление