Заповед № 596 / 28.04.2023г. за одобрение на ПУП-ПЗ за фотоволтаична ел. централа, с. Веринско

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление  вх.№ Гр-732/17.03.2023г. от Светослав Димитров Стефанов чрез пълномощник Светослав Александров за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за фотоволтаична електрическа централа за поземлен имот с идентификатор 10690.97.339 по КККР на землището на с. Веринско и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и предоставените документи: договор за покупко- продажба от 13.06.2022г., скица от АГКК №15-1251720/30.10.2022г., решение №СО-35-ЕО82023г. на РИОСВ, съгласуване с ВиК  ЕООД , решение №676/30.11.2022г. от заседание на ОбС Ихтиман  протокол №42.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 2 от 19.04.2023г., заключение № II-1.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :

Проекта за ПУП-ПЗ  за фотоволтаична електрическа централа за поземлен имот с идентификатор 10690.97.339 по КККР на землището на с. Веринско. Целта на проекта е  промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 10690.97.339 от земеделска земя за “ Фотоволтаична електрическа централа и трафопост“, като се предвиди застрояване в нормите и параметрите , определени с ОУП за съответната зона Пп, в която попада имота. С проекта за ПУП-ПЗ се предвижда застрояване , което би могло да се разположи до ограничителната линия на застрояване в съответствие с чл.75, ал.1 и ал.2 , т.2 от Наредба №7/2003г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУПО за зоната, в която попада имотът, а именно територии с устройствена категория “Предимно производствена зона „/Пп/ , показатели:

 Максимална плътност на застрояване- до 60%, максимален Кинт- до 2,5 , мин. Озеленена площ-мин20% . Точното местоположение и площ на застрояване ще бъде уточнено  с последваща виза за проектиране. Достъпа до имота се осъществява по полски път , южно от  имота.

 Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /П/

КМЕТ НА                     

ОБЩИНА  ИХТИМАН