Заповед № 595 / 28.04.2023г. за одобрение на ПУП-ПЗ, с. Вакарел

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление  вх.№Юл-40/22/03.04.23г.  от „ТРЕНИН ГРУП“ ООД с упълномощено лице Мая Стоянова Томова за разглеждане и одобряване на  ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатор 10029 .300.66 от КККР с. Вакарел ,  мест. Герена    и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и предоставените документи: Представени са нотариален акт №199, т.II, рег.№2382, дело №373/17.12.2021г. скица №15-22669-12.01.2022г. на АГКК, , удостоверение за приемане на проект  №25-225513-26.07.2022г. на АГКК, съгласуване с ВиК  с изх.№ТО-05-82/06.06.2022г.,  становище от „Електроразпределителни мрежи“ Запад „ АД, здравно заключение  на РЗИ София област с изх.№АУ-259-17-1/27.01.2023г. ,  становище  на РИОСВ  с изх.№11273-1164/09.12.2022г., становище  на БД “ Дунавски район“ с изх.№ПУ-01-555/19.08.2022г.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 2 от 19.04.2023г., заключение № II-6.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М : 

 Проекта за ПУП-ПЗ предвижда   от ПИ с идентификатор  10029.300.66 от   КККР с. Вакарел,  мест. Герена  да се  образуват три  новообразувани самостоятелни поземлени имота, както следва   : ПИ  с идентификатор 10029 .300.435, ПИ   с идентификатор 10029.300.436 и ПИ с идентификатор 10029 .300. 437    да се  отредят  за „Жилищно строителство“  , чрез задънена улица   на ПИ с идентификатор 10029 .300. 438 , ПИ 10029 .300. 437 се отрежда  „За паркинг“.

Съгласно ОУП на община Ихтиман , имотът попада в територия с ниско етажно жилищно строителство-Жм, при следните параметри :Плътност на застрояване-40%, Кинт-1,2, Озеленяване-40%, Кота корниз – до 10м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ    /П/

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН