Заповед № 594 / 28.04.2023г. за одобрение на ПУП-ИПР, с. Бърдо

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх.№Гр-2982/13.10.2022г. от Явор Иванов Миланов за разглеждане и одобряване на проект за ПУП-ИПР, проектиране на тупик към УПИ IX-295 и промяна граници на УПИ IX-295 с УПИ VI-305, УПИ V-293, УПИ IV-294, УПИ III-290,291 и УПИ VIII- 299, кв.6 от KРП на с. Бърдо, общ. Ихтиман, и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен въз основа на предоставените изходни материали и данни: Заповед № 1404/21.09.2022г. на Кмета на Община Ихтиман; ПУП-ИПР, проектиране на тупик към УПИ IX-295 и промяна граници на УПИ IX-295 с УПИ VI-305, УПИ V-293, УПИ IV-294, УПИ III-290,291 и УПИ VIII299, кв.6 от KРП на с. Бърдо, общ. Ихтиман, М 1:1000; Трасировъчен план за УПИ IX-295, УПИ VI-305, УПИ V-293, УПИ IV-294, УПИ III-290,291 и УПИ VIII- 299, кв.6 от KРП на с. Бърдо, общ. Ихтиман, М 1:1000;  документи за собственост: -нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 159, том IV, рег. №4259, дело № 602/27.11.2006г., вписан в Служба по вписванията вх. рег.№ 3266 /28.11.2006г., акт № 11, том XIII, дело № 25351/ 2006г.; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №170, том I, рег. №1146, дело №141/21.03.2022г., вписан в Служба по вписванията вх. рег.№628 /21.03.2022г., акт № 63, том 3, дело № 506/ 2022г.;  Скица №700/21.07.2021г., издадена от дирекция „АС” Община Ихтиман;  Скица №349/08.04.2022г., издадена от дирекция „АС” Община Ихтиман; обяснителна записка;  CD с цифров модел на проекта.

Проектната разработна се състои в проектиране на тупик към УПИ IX-295 с ширина 4м на място на съществуващ път и промяна граници на УПИ IX-295, кв.6. и УПИ VIII- 299, в  кв.6

с УПИ VI-305 чрез промяна на регулационната граница при компенсация на площи между УПИ IX-295 и УПИ VI-305, кв.6; с УПИ V-293, УПИ IV-294, УПИ III-290,291 и УПИ VIII-299, кв.6 по кадастрални граници.

Предвижда се улица за достъп с нови осови точки в тупика с номера 79а, 79б и 79в, координатите им са показани в трасировъчния план. Координатите им са показани в трасировъчния план. Изготвен е  трасировъчен план за УПИ IX-295, УПИ VI-305, УПИ V-293, УПИ IV-294, УПИ III-290,291 и УПИ VIII-299, кв.6.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 2 от 19.04.2023г., заключение № III-1.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М : 

Изменение на проект за ПУП-ИПР, проектиране на тупик към УПИ IX-295 и промяна граници на УПИ IX-295 с УПИ VI-305, УПИ V-293, УПИ IV-294, УПИ III-290,291 и УПИ VIII- 299, кв.6 от KРП на с. Бърдо, общ. Ихтиман.

След изменението се образуват следните имоти с площи: УПИ IX-295 – 1448.4кв.м.; УПИ VI-305 – 1001.4кв.м.; УПИ V -293 – 505.1кв.м.; УПИ IV-294 – 684.2кв.м.; УПИ III-290,291 -663.7кв.м.;  УПИ VIII-299 -752.0 кв.м. Проектира се улица за достъп с нови осови точки в тупика с номера 79а, 79б и 79в.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ   /П/

КМЕТ НА              

ОБЩИНА  ИХТИМАН