Заповед № 593 / 28.04.2023г. за одобрение на ПУП-ИПР, с. Вакарел

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление вх.№Гр-51/05.01.2023г. от Георги Славимиров Лесев за  разглеждане и одобряване на проект за изменение на регулационния план – разделяне  на УПИ XVI-627,628,629,630, кв. 31  по плана на  с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и въз основа на предоставените изходни материали и данни: заповед №1787/18.11.2022г. на Кмета на Община Ихтиман за допускане на изменение дворищно-регулационните граници  на УПИ XVI-627,628,629,630, като се раздели на два имота. Нотариален акт №23, т.II, рег.№1757, дело №205/22.10.2023г. скица от Община Ихтиман.

Изпълнителят е разработил графичната част чрез използване на цифрова извадката от действащия план на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, утвърден със Заповед № 163/27.03.2009 г. в Координатна система 1970г. и цифров модел от 29.07/2022г. Изчислени  са следните площи по графика преди разработката: УПИ  XVI – 627,628,629,630  – 1 965 кв.м.

По искане на Възложителите се прави изменение на регулационния план, като се разделя УПИ XVI – 627,628,629,630   на две части, съгласно представените документи за собственост. Разделянето е възможно на основание чл. 19, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

Предоставени са нови номера на новообразуваните урегулирани поземлени имоти от Дирекция „Специализирана администрация“.

На скицата – проект са отразени исканите промени в урегулираните поземлени имоти със зелен цвят. Обособяват се самостоятелни парцели по имотните граници на новообразуван ПИ 1044 и по границите на ПИ 627 и ПИ 628.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 2 от 19.04.2023г., заключение № III-2.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М : 

Проект проект за изменение на регулационния план – разделяне  на УПИ XVI-627,628,629,630, кв. 31  по плана на  с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. София, което се състои в образуване на два нови урегулирани поземлени имоти УПИ XXV-627,628  и УПИ XXIV-1044 по имотните граници на новообразуван ПИ 1044 и по границите на ПИ 627 и ПИ 628.

След разработката урегулирани поземлени имоти имат следната площ по графика: новообразуван УПИ XXV-627,628  – 1261 кв. м. и новообразуван УПИ XXIV-1044 – 704 кв.м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /П/

КМЕТ НА              

ОБЩИНА  ИХТИМАН