Заповед №590 / 28.04.2023г. за одобрение за ПУП-ИПР, гр. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх.№1022/12.04.2023г. от Марияна Петрова Георгиева и Петър Иванов Георгиев  за разглеждане и одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация, което се състои в разделяне на УПИ V-2629 и УПИ VI-2629 и образуване на три нови урегулирани поземлени имоти в кв. 108а, общ. Ихтиман, обл. София, и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и въз основа на предоставените изходни материали и данни: нотариален акт №4, том I, дело №5 от 1997г., скица изх.№ 1138/29.09.2022г., скица изх.№ 1139/28.09.2022г., удостоверение за наследници изх.№ 132/01.02.2023г., заповед  №491/10.04.2023г. на Кмета на Община за допускане изработване на ПУП-ИПР.

Проектната разработка се състои в разделяне на УПИ V-2629 и УПИ VI-2629 и образуване на три нови урегулирани поземлени имоти във връзка с бъдещи инвестиционни намерения. Два от новообразуваните поземлени имоти УПИ  XIII и УПИ  XIV запазват отреждането си „За жилищно строителство“, а новообразуван УПИ  XV се отрежда  „За обществено облсужване“

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 2 от 19.04.2023г., заключение № III-7.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М : 

Проект за изменение на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация, което се състои в разделяне на УПИ V-2629 и УПИ VI-2629 и образуване на три нови урегулирани поземлени имоти в кв. 108а, общ. Ихтиман, обл. София.

По искане на Възложителите се прави разделяне на УПИ V-2629 и УПИ VI-2629 и образуване на три нови урегулирани поземлени имоти, като новообразуван УПИ  XV се отрежда  „За обществено облсужване“.

След разработката урегулирани поземлени имоти имат следната площ по графика: новообразуван УПИ  XIII- „За жилищно строителство“- 550 кв.м., новообразуван УПИ  XIV- „За жилищно строителство“- 550 кв.м. и новообразуван УПИ  XV- „За обществено облсужване“- 392 кв.м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /П/

КМЕТ НА                 

ОБЩИНА  ИХТИМАН