Заповед № 589 / 28.04.2023г. за одобрение на ПУП – частично премахване на озеленяването, гр. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпила докладна – записка с вх.№Гр-1026/12.04.2023г. от инж. Тони Кацаров  за разглеждане и одобряване на проект за изменение на Подробния устройствен план – частично премахване на озеленяване  от о.т.139 до о.т. 137, кв.65а по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София, и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен съгласно изискванията на Закон за устройство на територията, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и въз основа на предоставените изходни материали и данни: Решение № 702, взето на заседание на Общински съвет – Ихтиман, проведено на 27.01.2023г. по Протокол № 44 и мотивирано предложение за изменение.

С проекта се предвижда частично премахване на озеленяване  от о.т.139 до о.т. 137 кв.65а с цел привеждането на регулационния план  спрямо съществуващото на място положение.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 2 от 19.04.2023г., заключение № III-10.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §8 от ПЗР на ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М : 

Проект за изменение на  Подробен устройствен план  – частично премахване на озеленяване  от о.т.139 до о.т. 137, кв.65а по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София с цел привеждането на регулационния план  спрямо съществуващото на място положение.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ   /П/

КМЕТ НА                  

ОБЩИНА  ИХТИМАН