Заповед №374/22.03.2023 г. за одобряване на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот, м. Чифлика,  с. Живково, общ. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление вх.№Гр-313/02.02.2023г./ 16.03.2023г. от Иван Георгиев Терзийски управител на „ПОЛИВАН„ ЕООД за разглеждане и одобряване на  Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 29338.82.59 м. Чифлика,  с. Живково за  промяна предназначението от „Предимно производствена зона Пп“  в „За друг вид производствен , складов обект“, и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и предоставените документи: нот.  акт №127 , том I, рег.№908, дело №109/2022г. Скица №15-1215651-19.10.2022г. на АГКК, съгласуване на ПУП-ПЗ с  ЕООД „ВиК“ с изх.№ТО-05-37/06.03.2023г., становище на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД от.24.02.2023г. 

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 1 от 15.02.2023г., заключение № II-6.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М : 

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор  29338.82.59 м. Чифлика,  с. Живково,  ЕКАТТЕ 29338, вид собственост: частна, вид територия: земеделска, НТП : стопански двор, площ   3624кв.м.

Проектът предвижда  промяна предназначението от „Предимно производствена зона Пп“  в „За друг вид производствен , складов обект“ с цел реализиране на стопанска инициатива. Инвестиционното намерение на възложителя е изграждане на склад за селско стопанска продукция при спазване на указаните в проекта ограничителни линии на застрояване. Предвиденото застрояване удовлетворява  нормите и параметрите, определени в ОУП на община Ихтиман. Показатели на застрояване: Площ на поземлен имот 3624кв.м. Плътност на застрояване -60%,  Кинт- 2,5; Плътност озеленяване 20%.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /п/

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН