Заповед № 326/15.03.2023г. за одобряване на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ и за имот в м. Дренов ръд, с. Вакарел, общ. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление  вх.№Гр-184/19.01.2023г./02.03.2023г.  от Йордан Георгиев Стоянов Христосков управител на „СИНАЛОА“ ЕООД за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ №302 по плана на новообразуваните имоти в м. Дренов ръд , с. Вакарел. С плана  за застрояване се предвижда застрояване на заведение за бързо хранене и открит плувен басейн., и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и предоставените документи: нотариален акт №45, т.I , дело №39, рег.№306 от 2022г., нотариален акт №46, т.I , дело №40, рег.№307 от 2022г., становище на електроразпределителни мрежи запад, план схема относно  кабелна линия НН , становище на „ВиК“ ЕООД, становище от РИОСВ –София, здравно заключение на РЗИ-София област, заявление до БД “Дунавски район“

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 1 от 15.02.2023г., заключение № II-9.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :

Проекта за ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване/ за поземлен имот №302  „За заведение за бързо хранене и басейн“ с площ от 2534 кв.м. по плана на новообразуваните имоти в м. Дренов ръд , с. Вакарел. Имота е без застрояване  и без съществуваща висока  дървесна растителност. За местност Дренов ръд няма влязла в сила улична регулация и ПУП-ПРЗ.В северозападната част на ПИ №302 на 3м. от уличната и на 5м. западната имотни граници се разполага едноетажно заведение за бързо хранене , а южно от него открит плувен басейн. Обектите ще бъдат захранени с вода от съществуващ в имота сондаж, а фекалните води ще се събират в изгребни ями. Съгласно становище на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД и приложена план схема , захранването на обекта с ел. енергия ще се извърши от съществуващ МТП Дренов ръд 2 , SO_1384, като се изгради кабелна линия НН 1 kv , с приблизителна дълнина  470м.

ПИ №302 по плана на новообразуваните имоти в м. Дренов ръд се отрежда за „За заведение за бързо хранене и басейн“.  Параметри  на застрояване : зона Жм , Плътност на застрояване -40%,  Кинт- 1,2, Плътност озеленяване 40% , Кота корниз <10м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ 

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН