Заповед № 313/13.03.2023г. за одобряване на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ и план за регулация /ПУП-ПР/ за имот в с. Пауново, общ. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление вх.№Гр-296/01.02.2023г. от Лозан Спасов Славов за разглеждане и одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен  имот с идентификатор 55600.59.55 от КККР на с. Пауново, м. Валога с ЕКАТТЕ 55600, общ. Ихтиман, обл. София и образуване на нови УПИ II 59.55 и УПИ III 59.55 в кв. 1 по КРП на с. Пауново, общ. Ихтиман, и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и предоставените документи: Заповед за допускане до ПУП №2027/23.12.2022 г. на кмета на Община Ихтиман, Документи за правоспособност и застрахователна полица; Справка за заявени услуги /справки от АГГК № 5709320- 08.12.2022/;  Документ за собственост; н.а. №148, том I, рег. №1131, дело №130/24.03.2021г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. №708/24.03.2021г., Акт №181, том 3, дело 614/2021г.; Скица №15-1234724-24.10.2022г. от АГКК; Заповед № 2027/23.12.2022г.; ПУП–ПЗ за урегулиране на ПИ 55600.59.55 от КККР на с. Пауново с ЕКАТЕ 55600, м. ВАЛОГА, общ. Ихтиман и образуването на нови УПИ II-59.55 и УПИ III-59.55 в кв.1 по КРП на с. Пауново, общ. Ихтиман  ПУП–ПР за урегулиране на ПИ 55600.59.55 от КККР на с. Пауново с ЕКАТЕ 55600, м. ВАЛОГА, общ. Ихтиман и образуването на нови УПИ II-59.55 и УПИ III-59.55 в кв.1 по КРП на с. Пауново, общ. Ихтиман, Трасировъчен план за УПИ II-59.55 и УПИ III-59.55, кв.1 от KРП на с. Пауново, общ. Ихтиман; Опорен план за ПИ 55600.59.55 от КККР; Комбинирана скица за ПИ 55600.59.55 от КККР и ПИ 059052 от КВС на с. Пауново, общ. Ихтиман; Становище №ТО-03-104/24.11.2020г. от ЕООД „Водоснабдяване и канализация”; Становище №1203876759/10.12.2020г.г. от „ЧЕЗ Разпределение „България” АД; Удостоверение за поливност №У-454/04.11.2020г.от „Напоителни системи ЕАД- София-клон”.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 1 от 15.02.2023г., заключение № II-1.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М : 

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ и плана за регулация /ПУП-ПР/ e в обхвата на поземлен имот с идентификатор 55600.59.55 от КККР на с. Пауново, м. ВАЛОГА с ЕКАТТЕ 55600, общ. Ихтиман. Разработката е с цел образуване на нови УПИ II-59.55 и УПИ III-59.55 в кв. 1 по КРП на с. Пауново, общ. Ихтиман. Разработката на ПУП-ПЗ е направена съгласно Наредба №8 от 14 юни 2001 г. За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ, бр. 57/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 68/2004г.,бр.66/2008г.,бр.22/2014г.), Закон за устройство на територията в сила от 31.03.2001 г и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Целта на проекта за ПУП-ПЗ е промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 55600.59.55 от земеделска земя в за „Жилищно строителство“ и включването му в строителните граници на населеното място по регулационния план на с. Пауново, общ. Ихтиман. Поземленият имот с идентификатор 55600.59.55 по КККР за землището на с.Пауново, общ. Ихтиман се намира в местност „ВАЛОГА“, вид собств. „Частна“, вид територия „Земеделска“, НТП „Изоставена орна земя“, с площ 2896 кв.м, стари номера 059052, 059054 по КВС на с. Пауново, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-24/29.03.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Собственици на имота са: 1. Лозан Спасов Славов, ид. част: 1/2 Документ за собственост: Нотариален акт № 181, том 3, рег № 708, дело 614 от 24.03.2021г. 2. Славка Йотова Славова, ид. част: 1/2 Документ за собственост: Нотариален акт № 181, том 3, рег №том 3, рег № 708, дело 614 от 24.03.2021г. С настоящия проект имот 55600.59.55 се разделя на два нови УПИ II-59.55 и УПИ III-59.55 в кв. 1, отредени за същия поземлен имот и се включват в строителните граници на населеното място по регулационния план на с.Пауново. В съответствие с чл. 81, ал. 4 от ЗУТ лицето на вътрешното УПИ III 59.55 е с лице към улична регулация 3.5 м. Площта на урегулираните поземления имот преди предложената промяна е: ПИ 55600.59.55 – 2 896 кв.м. Площите на двата нови урегулирани поземлени имоти след предложението са: УПИ II-59.55, кв.1 – 1451 кв.м. и УПИ III-59.55, кв.1 – 1447 кв.м. Достъпът до имота се осъществява по улица с осови точки о.т.1 до о.т.4.

Определено застрояване за новите УПИ в нормите и параметрите, зададени с Общия устройствен план на Община Ихтиман за съответната устройствена зона Жм, в която попада имота. Новото застрояване се разполага до ограничителната линия на застрояване в съответсвие с чл.75, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №7/2003г. на МРРБ за ПНУОВТУЗ при спазване на показателите за застрояване и предвижданията на ОУПО за зоната, в която попада имотът, а именно територии с устройствена категория „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване” (Жм), с показатели: Максимална плътност на застрояване – до 40% Максимален Кинт – до 1,2; Мин. озеленена площ – мин 40% (мин. 50% от тях е с висока дървесна растителност); Максимална височина на застрояване – до 10 м. кота корниз.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /п/

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН