Обявление за внесен Проект за одобрение на ПУП-парцеларен план за с. Черньово, общ. Ихтиман

Обявление