Заповед №206 / 21.02.2023г. за одобряване на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване ПУП-ПЗ за местност „Дренов рът“, с. Вакарел, общ. Ихтиман

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление  вх.№Гр-225/24.01.2023г.от адв. Велика Гелева пълномощник на н-ци на Аспарух Лазаров Христосков за разглеждане и одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 10029.87.10 мест. Дренов рът , земл. Вакарел за промяна на предназначението от земеделски имот в жилищно строителство    , и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и предоставените документи: Решение №11261 /06.04.1998г на ПК гр.Ихтиман, у-ние за н-ци на Аспарух Лазаров Христосков №023/07.06.2022г.скица на ПИ №15-717375-28.06.2022г. на АГКК , решение на ОС Ихтиман №572/29.07.2022г. за допускане изработване на ПУП-ПЗ, удостоверение за неполивност №У-0644/16.09.2022г. от Напоителни системи  клон София, становище № 1204829316 на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, писмо изх.№18192-11000/25.11.2022г. на РИОСВ – София, извадка от ОУП –Ихтиман.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 1 от 15.02.2023г., заключение № II-8.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ,

О Д О Б Р Я В А М :

Проект за подробен устройствен план – план за застрояване ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор  10029.87.10 мест. Дренов рът з. Вакарел, общ. Ихтиман , който предвижда  смяна на предназначението на имот ПИ  10029.87.10 с отреждане на земеделски имот с НТП нива в имот за ниско етажно жилищно застрояване. По ОУП имота попада в зона за далекопереспективно развитие, същият е в непосредсствена близост до съществуващата вилна зона и урбанизирана територия на с. Вакарел. Достъпа до имота става през ведомствен път с широчина 5,7м. Параметрите   на застрояване попадат в допустимите и не надвишават тези на основния тип зона за Нискоетажно жилищно строителство /жм/ по Наредба и ОУП : Плътност на застрояване -40%,  Кинт- 1,2, Плътност озеленяване 40% , Кота корниз <10м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /п/

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН