Заповед №192 / 20.02.2023г. относно одобряване на Проект за Подробен устройствен план – изменение на регулационен план

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление с вх.№Гр-3456/11.12.2022г . от Златолина Иванова Мукова за разглеждане на проект за изменение на дворищно регулационния план по отношение на УПИ IV -272, кв.16 по плана на с. Семковци  с цел унищожаване на улица с о.т. 68-58 , образуване на улица тупик с о.т. 68-68а и обособяване на нов кв. 15а., и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен въз основа на предоставените изходни материали и данни, нот. акт №111, т. III, рег.№3484, дело №429 /2022г. с решение №643  взето на заседание на Общински съвет –Ихтиман , поведено на 27.10.2022г. Протокол №41 се разрешава изменение на ПУП-ПР.

Проектната разработка представя изменение на регулационния план унищожаване на част от улица с о.т.68-58, образуване на улица тупик с о.т.68-68а , заличаване на съществуващите кв.15 и кв.16 и сливането им  в един нов квартал 15а. При направеното изменение на уличната регулация УПИ IV-269 с площ от 1134кв.м.  в  кв. 15 се образува в нов УПИ ХV-269 с площ от 1171кв.м.  в кв.15а, УПИ IV -272 с площ от 1160кв.м. кв.  се образува в нов УПИ ХVI -272 с площ от 1415кв.м  в кв.15а , придаваемо място към УПИ ХVI -272 с-130кв.м.

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  № 1 от 15.02.2023г., заключение № III-3.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М :

Проекта  за Подробен устройствен план – изменение на регулационния план унищожаване на част от улица с о.т.68-58, образуване на улица тупик с о.т.68-68а , заличаване на съществуващите кв.15 и кв.16 и сливането им  в един нов квартал 15а. При направеното изменение на уличната регулация УПИ IV-269 с площ от 1134кв.м в  кв. 15 се образува в нов УПИ ХV-269 с площ от 1171кв.м.  в кв.15а, УПИ IV -272 с площ от 1160кв.м. кв.  се образува в нов УПИ ХVI -272 с площ от 1415кв.м  в кв.15а , придаваемо място към УПИ ХVI -272 с площ 130кв.м.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл.131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

КАЛОЯН ИЛИЕВ  /п/

КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН

Изготвил: /п/