Заповед №136 / 06.02.2023г. за разрешение за изработването на Проект за подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПЗ по чл.124а от ЗУТ за местност „Каменица могила“, с. Пауново, общ. Ихтиман