Заповед № 71 / 19.01.2023 г. за одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ с опорен план по чл.125, ал.3 от ЗУТ за промяна предназначението на поземлен имот за землището на гр. Ихтиман

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 124, ал. 2 от ЗУТ, по повод на заявление вх. № Гр-150 от 16.01.2023 г. от Ради Радославов Димитров, чрез пълномощник Петко Симеонов Казанлъклиев, съгласно пълномощно
Рег. №1370/22.07.2022г., за разрешаване изработване проект на ПУП-ПЗ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32901.88.2 по КККР за землището на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. Софийска, одобрена със заповед № РД-18-119/25.02.2020 г. на Изпълнителния Директор на АГКК се намира в м. „Геови върби“, вид собственост – Частна, вид територия – земеделска, НТП нива, с площ 2200 кв. м., стар номер 088002

Одобрявам задание по чл.125 от ЗУТ с опорен план по чл.125, ал.3 от ЗУТ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 32901.88.2 по КККР за землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, общ. Ихтиман обл. Софийска, одобрена със заповед № РД-18-119/25.02.2020 г. на Изпълнителния Директор на АГКК се намира в м. „Геови върби“, вид собственост – Частна, вид територия – земеделска, НТП нива, с площ 2200 кв. м. на „Жилищно строителство“ – четири имота за малкоетажно застрояване на жилищни сгради и имот за обслужващ път.

Собственост на имота – Ради Радославов Димитров, с документ за собственост : Нотариален акт № 176, том I, рег. № 1371, дело № 161 от 08.08.2017 г.

РАЗРЕШАВАМ: 

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.17а, ал.3 от ЗОЗЗ

Изработване на проект за ПУП – ПЗ, по чл.124а от ЗУТ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32901.88.2 по КККР за землището на гр. Ихтиман, общ. Ихтиман,
обл. Софийска, м. „Геови върби“, като се променя предназначението на поземления имот от земеделска земя за „Жилищно строителство“ – четири имота за малкоетажно застрояване на жилищни сгради и имот за обслужващ път.

Предвижда се застрояване, което удовлетворява нормите и параметрите, определени с Общия устройствен план на община Ихтиман с устройствена категория „Жилищна зона с пробладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), с показатели:

 

Максимална плътност на застрояване – до 40 %;

Плътност озеленяване – мин 40 %;

Кинт – 1,2 ;

Максимална височина на застрояване – до 10 м

Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за правилата и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 от 2001г за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗКИР.

Проектът да се съгласува с РИОСВ и всички засегнати експлоатационни дружества.

Проектът за ПУП-ПЗ да се изготви във фаза „окончателен проект“.

 

…/П/…………………………

КАЛОЯН ИЛИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН