Стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документите и подаването им чрез общинските/районните администрации.

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg , раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г.

Забележка: Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Ихтиман може да откаже прием на заявления за участие след 10.05.2023 г.