Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) за преценяване на необходимостта от извършване на екологичната оценка на Програма за управление на опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021 – 2028 г.

Обобщената справка, включва анализ на:

 • съответствието на програмата с основните резултати и препоръки от Решението по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията, включени в Решението по ЕО;
 • съответствието на програмата с обоснованата в Решението по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО;
 • степента, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 от Наредбата за ЕО са предвидени в програмата.

1. Съответствие на Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Ихтиман за периода 2021 – 2028 г. с основните резултати и препоръки от Решението по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията, включени в Решението по ЕО за ПООС 2021 – 2028 г.

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от ЗООС. Програмата е необходима за устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията, запазване на доброто състояние на околната среда и формиране на адекватна политика на Общинска администрация – Ихтиман за ефективно и целесъобразно използване на ресурсите.

Генералната стратегическа цел е „Подобряване качеството на живот на населението в община Ихтиман чрез осигуряване на зелена и благоприятна околна среда, обновяване на инфраструктурите и благоустрояване на населените места“.

Стратегическата цел на Община Ихтиман в областта на околната среда е да се ангажира и съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по всичките й компоненти и фактори на въздействие, което ще доведе до намаляване на риска за здравето на населението.

За постигането на генералната стратегическа цел са формулирани следните специфични стратегически цели, отговарящи на приоритетите, заложени в Плана за интегрирано развитие на община Ихтиман за периода 2021 – 2027 г., оценени по значимост:

 • СЦ 1 „Насърчаване на устойчивото управление на водите“;
 • СЦ 2 „Устойчиво управление на отпадъците“;
 • СЦ 3 „Опазване и поддържане на биологичното разнообразие. Поддържане и развитие на зелените площи за широко обществено ползване и подобряване чистотата на населените места“;
 • СЦ 4 „Достигане и поддържане на добро качество на атмосферния въздух и насърчаване на адаптирането към изменението на климата“;
 • СЦ 5 „Предотвратяване и управление на риска от природни бедствия, аварии и катастрофи“;
 • СЦ 6 „Насърчаване на прехода към кръгова икономика“;
 • СЦ 7 „Подобряване на административния капацитет за управление на околната среда и ангажиране на местното население“.

Програмата за опазване на околната среда на община Ихтиман за периода 2021 – 2027 г. цели спазване на местното и национално законодателство, както и прилагане на Европейските директиви и практики.

Териториалният обхват на програмата обхваща територията на община Ихтиман.

2. Съответствие на ПООС 2021 – 2028 г. с обоснованата в Решението по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО

Анализът по т. 2 е неприложим, предвид факта, че с Решение № СО-121-ЕО/2022 г. на Директора на РИОСВ – София е извършена преценка да не се извършва екологична оценка, следователно процедурата не включва издаване на становище по ЕО.

3. Степента, в която мерките по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 от Наредбата за ЕО са предвидени в ПООС 2021 – 2028 г.

Уведомявам Ви, че ще бъдат изпълнени предписаните условия в Решението по ЕО, както следва:

 • За инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и за планове и програми, произтичащи от прилагане на програмата на следващо ниво на подробност ще бъдат провеждани изискващите се процедури по ОВОС и ЕО. За тези инвестиционни предложения, планове и програми или за други, както и за тези проекти, попадащи само под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, ще бъдат провеждани изискващите се процедури по оценка на съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони. Одобряването на дейностите ще става само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията и мерките, разписани в решението/становището.
 • При изготвянето на проекти, частично или изцяло попадащи в границите на защитени зони и/или защитени територии, същите ще бъдат съобразени с действащите забрани и ограничения за съответната защитена зона/защитена територия.