Заповед №1565 / 13.10.2022 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПР, с. Полянци

Във връзка с образувана административна преписка по повод постъпило заявление вх.№95.00-402/04.10.2022г. от Калоян Илиев Кмет на Община Ихтиман и след като се запознах с нея, установих следното:

Настоящият проект е изработен на основание Закона за устройство на територията, Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и представено Решение №617 взето на заседание на Общински съвет Ихтиман от 30.09.2022г. , протокол №40

Проектът е разгледан от Общински експертен съвет по устройство на територията и е приет с Решение на ОЕСУТ, протокол  №5 от 05.10.2022г., заключение № II- 7.

С оглед на гореизложените мотиви и на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 110, ал.1 , т.2  и чл.129, ал.2, от ЗУТ

О Д О Б Р Я В А М :

Проекта за ПУП-ИПР  промяна предназначението на УПИ II „ Училище и детски дом“ кв.16 по плана на с. Полянци в УПИ II  „Училище и детски дом,  Кметство и читалище“

Заповедта да се съобщи на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131, ал.1  от ЗУТ по реда на АПК.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд София област в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

Инж.Тони Кацаров

ЗА КМЕТ НА

ОБЩИНА  ИХТИМАН

/съгласно заповед 1535/07.10.2022г/ 

 

Съгласувал:

арх. Тодор Кръстев

главен архитект на Община Ихтиман