ОБЯВА

Общинска служба по земеделие – гр.Ихтиман уведомява всички собственици и позлватели на земеделски земи, че са изготвени проекти на карта на масивите за ползване е на регистри към тях по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на споразумение за землищата на община Ихтиман-

Промени в проектите на регистрите и картите могат да се правят в срок до 30 август 2022 г.

  • Общинска служба по земеделие – Ихтиман