Обявление до всички заинтересовани относно Проект за изменение на кадастрален план с възложител Община Ихтиман

До:Всички  заинтересовани  

Срок  на  уведомлението  : 14 дни

Публикация на: 05.08.2022г.

Дата  на  отпубликуване: 22.08.2022г

Документи: Проект за изменение на кадастрален план с възложител Община Ихтиман

 

На  основание §4, ал.2 от  ДР на  ЗУТ, чл.18а , ал.10  от  АПК,  чл.26, ал.1  от  АПК и  на  основание  чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Ви  уведомяваме, че е издадена заповед № 1087/29.07.2022г. на Кмета на община Ихтиман за одобряване на проект за изменение на кадастрален план в обхвата на ПИ пл.№63, ПИ пл.№64, ПИ пл.№66, ПИ пл.№67, ПИ пл.№68, ПИ пл.№69, ПИ пл.№70, ПИ пл.№416, ПИ пл.№417, ПИ пл.№418, ПИ пл.№419, ПИ пл.№425, ПИ пл.№426, от които се образуват нови ПИ пл.№2959 и ПИ пл.№2960 в кв. 12 по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София

Проектната  разработка e направена  съгласно  Наредба  №8, за  обема и  съдържанието  на  устройствените  схеми  и  планове, Закон  за  устройството на  територията  и  Наредба  №7  за  правила и  нормативи  за  отделните  видове  територии  и  устройствени  зони  и  се  състои  от  писмена  и  графична  част.

На  основание  чл.34, ал.1 и  ал.3 от  АПК, в  14-дневен срок от  залепване  на  уведомлението  на  таблото  в  община Ихтиман, на  таблото  в  сградата  на  техническа  служба и на електронната страница на община Ихтиман, Ви  се  предоставя  възможност  в  приемно  време: понеделник  и  четвъртък  от 09,00ч  до  12,00часа  и  от  13,00ч  до  16,00ч  да  се  запознаете  с проект за изменение на кадастралнен план в обхвата на ПИ пл.№63, ПИ пл.№64, ПИ пл.№66, ПИ пл.№67, ПИ пл.№68, ПИ пл.№69, ПИ пл.№70, ПИ пл.№416, ПИ пл.№417, ПИ пл.№418, ПИ пл.№419, ПИ пл.№425, ПИ пл.№426, от които се образуват нови ПИ пл.№2959 и ПИ пл.№2960 в кв. 12 по плана на гр.Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София.

Възражения  можете  да  подадете  до  общинската  администрация  на  община Ихтиман  на  адрес  – гр. Ихтиман  ,ул.”Цар Освободител” №123 в  четиринадесет  дневен  срок  от  датата  на  уведомяването.

При  не представяне  в  предвидения  срок  на  писмени  доказателства, удостоверяващи  други  факти  и  обстоятелства,  различни от  приложените  към  преписката , ще  се  продължи  процедурата.

Настоящето  уведомление  се  обявява  на  основание  чл.61  ,ал.3 от АПК във  връзка  с  чл.18а, ал.9 и  ал.10  от АПК.

Дата  на  поставяне  на  таблото  в  сградата  на  община Ихтиман :05.08.2022г

Дата  на  поставяне  на  таблото  в  сградата  на  техническа  служба :- 05.08.2022г

Дата  на  публикуване  на  електронната  страница  на  община Ихтиман :-05.08.2022г

Дата  на  сваляне  от  таблата : 22.08.2022г.